Άγονη πρόσκληση θέσης Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Άγονη πρόσκληση θέσης Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 335/09-06-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ.  6595/11-03-2021  Πρόσκληση  με ΑΔΑ: 6ΣΔΒ469Β7Ι-ΝΚΗ