Διοίκηση, διαχείριση κρίσεων και διαπραγματεύσεις

€330
Το πρόγραμμα εμβαθύνει σε γνώσεις και πρακτικές διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, σε διεθνή θέματα, σε επιχειρηματικά, εργασιακά, κοινωνικά θέματα και καταστάσεις συγκρούσεων της καθημερινότητας.