Πως θα Εγγραφώ;

Η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά εδώ .

 

Πόσες απουσίες μπορώ να κάνω;

Στα δια ζώσης προγράμματα όπου απαιτείται φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων, οι εγγραφόμενοι δικαιούνται αριθμό ωριαίων απουσιών σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των ωρών του προγράμματος.
Για παραιτέρω απουσίες είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση από την εταιρεία/εργοδότη που να δηλώνει οτι ο εγγραφόμενος δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει συγκεκριμένη εισήγηση για επαγγελματικούς λόγους).

 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος;

Συνήθως ο αριθμός των θέσεων ανά τμήμα στα Δια Ζώσης προγράμματα δεν υπερβαίνει τα 30 άτομα.
Στα εργαστηριακά προγράμματα ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν ξεπερνά τους 25 και ο καθένας χειρίζεται το δικό του Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Στα εξ΄αποστάσεως προγράμματα δεν υπάρχει όριο εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

 

 

Πως μπορεί να γίνει η αποπληρωμή του ποσού για κάθε Πρόγραμμα;

Ανάλογα με το πρόγραμμα, πληροφορίες θα βρείτε στην αναλυτική περιγραφή του κάθε προγράμματος.

 

Κάθε πότε ξεκινούν προγράμματα ;

Προγράμματα ξεκινούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετική ημερομηνία έναρξης, διάρκεια και κόστος.  Προγράμματα διενεργούνται κατά το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο, ενώ υπάρχουν προγράμματα ετήσιας διάρκειας τα οποία ξεκινούν κατά το χειμερινό εξάμηνο και ολοκληρώνονται κατά το εαρινό εξάμηνο.

 

Κάθε πότε υλοποιούνται τα μαθήματα των προγραμμάτων ;

Τα μαθήματα υλοποιούνται συνήθως καθημερινές απόγευμα ή/και Σάββατα πρωί.