Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 14126/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εργασίας

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ. 14126/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης εργασίας

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 343/06-09-2021 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. 14126/10.06.2021 Πρόσκληση με ΑΔΑ: 62Λ2469Β7Ι-ΥΘΞ