Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι αρμόδιο και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.4485/17 (Α΄114). Ιδρύθηκε με την Υπουργική Απόφαση Αρ. 63379/Ζ1/8.5.2018 (B΄1561) και λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αποτελεί αυτόνομη μονάδα του Πανεπιστημίου μέσω της οποίας προσφέρεται και πιστοποιείται εκπαίδευση μη τυπικής και άτυπης μάθησης η οποία περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. Υλοποιεί σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης τα οποία καλύπτουν κυρίως επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή/και σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Σε ειδικές περιπτώσεις, εάν απαιτείται από το αντικείμενο συγκεκριμένου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης, οι εκπαιδευτές μπορεί να είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδος ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου του εξωτερικού, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος λαμβάνετε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η αξιοπιστία και το κύρος, η επιστημονική εγκυρότητα και η βαθιά γνώση του χώρου της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

  1. Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε προγράμματα τα οποία απευθύνονται τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή κοινότητα με απώτερο στόχο την πιστοποιημένη κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού και τα οποία εκσυγχρονίζουν ή/και αναβαθμίζουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτήθηκαν από τα συστήματα τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, επαγγελματικής εξειδίκευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης ή λειτουργούν συμπληρωματικά στην εργασιακή εμπειρία διευκολύνοντας την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.
  2. Η ενίσχυση των δεσμών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την τοπική κοινωνία και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης.
  3. Η ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με μεικτό τρόπο. Όλες οι κατηγορίες προγραμμάτων οδηγούν στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων και έχουν στόχο την απόκτηση νέων γνώσεων, την επικαιροποίηση και εμβάθυνση υπαρχόντων γνώσεων και την επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Τα εξ αποστάσεως προγράμματα έχουν στόχο να προσελκύσουν άτομα από άλλες πόλεις να συμμετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης που προσφέρει το Κέντρο με σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων και μεθόδων εκπαίδευσης.
  4. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων που διοργανώνονται. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης ή εκπόνησης πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού προς τρίτους φορείς έπειτα από έγκριση των αρμόδιων οργάνων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών του Κέντρου ανταποκρινόμενο σε συγκεκριμένα αιτήματα φορέων.
  5. Η σύναψη συμφωνιών για κατά παραγγελία προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης με Περιφέρειες, Δήμους, Εκπαιδευτικούς και Επαγγελματικούς Φορείς, Κοινωφελή Ιδρύματα, Δημόσιους, Ιδιωτικούς και άλλους φορείς αναγνωρισμένους από την πολιτεία. Τέτοιου είδους προγράμματα μπορούν να αφορούν σε: α) μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση ενηλίκων, β) εκπαιδευτικά προγράμματα σε συναφή αντικείμενα με το Κέντρο, γ) την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, δ) οποιαδήποτε άλλη επιμορφωτική υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο των σκοπών του Κέντρου.
  6. Η συμβολή στην κάλυψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών κατάρτισης και δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της ελληνικής και διεθνούς κοινωνίας και οικονομίας συμβάλλοντας στην απόκτηση προσόντων στην αγορά εργασίας, στην ανταγωνιστικότητα των εκπαιδευομένων και στην ενίσχυση του μορφωτικού τους επιπέδου.
  7. Η παροχή άτυπης εκπαίδευσης σε αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όπως για παράδειγμα, το Μάρκετινγκ και το Μάνατζμεντ, η Ειδική Αγωγή, η Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Δια Βίου Μάθηση, η Χρηματοοικονομική, η Λογιστική, η Πληροφορική, η Μουσική, ο Πολιτισμός, οι Διεθνείς Σπουδές, οι Βαλκανικές Σπουδές, όπως αυτά εξειδικεύονται και θεραπεύονται από τα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
  8. Η παροχή προγραμμάτων τόσο στο πλαίσιο ανοικτού καταλόγου για όλους τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο εκάστοτε πρόγραμμα όσο και προγραμμάτων κατά παραγγελία τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται έπειτα από σχετική ζήτηση από οργανισμούς σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες.

Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι:

α) ο Πρόεδρος του Κέντρου,

β) το Συμβούλιο του Κέντρου,

γ) ο Διευθυντής του Κέντρου.