Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εφεξής Κέντρο) είναι αρμόδιο και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΒ ́ του ν. 4957/2022 (Α ́ 141), όπως κάθε φορά ισχύει. Ιδρύθηκε με την υπό στοιχεία 63379/Ζ1/8.5.2018 (B ́ 1561) υπουργική απόφαση και λειτουργεί ως Δομή Εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Αποτελεί αυτόνομη μονάδα του Πανεπιστημίου μέσω της οποίας προσφέρεται και πιστοποιείται εκπαίδευση μη τυπικής και άτυπης μάθησης η οποία περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Διά Βίου Μάθηση.

Υλοποιεί σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης τα οποία καλύπτουν κυρίως επιστημονικούς τομείς που θεραπεύονται από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή/και σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού όπως για παράδειγμα:

 • Μάρκετινγκ
 • Μάνατζμεντ
 • Ειδική Αγωγή
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων και η Διά Βίου Μάθηση
 • Χρηματοοικονομική
 • Λογιστική
 • Πληροφορική
 • Μουσική
 • Πολιτισμός
 • Διεθνείς Σπουδές
 • Βαλκανικές Σπουδές

Τα Προγράμματά μας ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της αγοράς, στράφηκαν τα τελευταία χρόνια προς νέους σύγχρονους τρόπους υλοποίησης. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, παράλληλα με την υλοποίηση των συμβατικών προγραμμάτων (Δια ζώσης διδασκαλία), υλοποιούνται με επιτυχία, συναντώντας μεγάλη ανταπόκριση από ενδιαφερόμενους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, Εξ Αποστάσεως προγράμματα με τη μέθοδο της Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Τα Προγράμματα απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους

Η αξιοπιστία και το κύρος, η επιστημονική εγκυρότητα και η βαθιά γνώση του χώρου της εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.