Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών βημάτων.

ΒΗΜΑ 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής

Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης.

ΒΗΜΑ 2ο – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών

Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.

  1. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. και αντίστοιχα για τους φοιτητές απλή φωτοτυπία ΑπολυτηρίουΛυκείου και Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου φοιτούν.
  2. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
  3. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία (Μόνο για τα δια ζώσης προγράμματα)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr .

ΒΗΜΑ 3ο – Καταβολή διδάκτρων

Για τη διαδικασία καταβολής διδάκτρων ενημερώνεστε μέσω e-mail μετά την κατάθεση της αίτησης σας.