Για την ακύρωση της αίτησης απαιτείται συμπλήρωση σχετικού εγγράφου που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αποστολή του στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..
Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα:

Α) 1 – 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%.

Β) μετά την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται παρακράτηση της προκαταβολής που έχει οριστεί για το πρόγραμμα ή σε περίπτωση που το πρόγραμμα ορίζει εφάπαξ καταβολή του ποσού, αυτό να επιστρέφεται μειωμένο κατά 50%. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα ο συμμετέχων να προχωρά σε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά). Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης χρεώνεται ως απουσίες, όλες τις εισηγήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι δια ζώσης.