Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  απαρτίζεται από:

1. Tον Πρόεδρο του Κέντρου, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θεολόγο Δεργιαδέ, ( άρθρο 48, παρ. 5, Ν. 4485/2017).
2. Έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος κατόπιν πρότασης της Κοσμητείας της κάθε Σχολής (άρθρο 48, παρ. 7 Ν. 4485/2017).
3. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η θητεία των μελών του κέντρου είναι τριετής.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής:

Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

  • Δεργιαδές Θεολόγος  – Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Συμβουλίου

  • Ελένη Γαβρά, Καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
  • Νικόλαος Φαχαντίδης, Καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
  • Κωνσταντίνος Ψάννης, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
  • Δημήτριος Καφετζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευθύντρια Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μαυρογένη Σταυρούλα – Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

1)Ορισμός Συμβουλίου 2024 01 19 942Ψ469Β7Ι-30Α

2) Ορισμός Διευθύντριας 2024 02 02 9Υ79469Β7Ι-Ζ99

3) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο B’ 1783/19.03.2024