Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  απαρτίζεται από:

1. Tον Πρόεδρο του Κέντρου, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας και Δια Βίου Μάθησης Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θεολόγο Δεργιαδέ, ( άρθρο 48, παρ. 5, Ν. 4485/2017).
2. Έναν εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Ιδρύματος κατόπιν πρότασης της Κοσμητείας της κάθε Σχολής (άρθρο 48, παρ. 7 Ν. 4485/2017).
3. Τον Διευθυντή Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η θητεία των μελών του κέντρου είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 3 θητείες.

Τα μέλη του Συμβουλίου είναι τα εξής:

Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Δεργιαδές Θεολόγος  – Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέλη Συμβουλίου
Μαυρίδης Ιωάννης – Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

Τζιογκίδης Παναγιώτης – Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κύρτσου Αικατερίνη – Καθηγήτρια, εκπρόσωπος της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Μπουτσιούκη Σοφία – Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Κοινωνικών , Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

Διευθύντρια Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μαυρογένη Σταυρούλα – Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας