1. Η εγγραφή στα Προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προϋποθέτει την απόλυτη συμφωνία με τους Όρους Συμμετοχής, που περιγράφονται ακολούθως. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους Όρους Συμμετοχής.
 2. Κάθε υλικό που φέρει το λογότυπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καθώς και το ίδιο το λογότυπο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και υπάγεται στη σχετική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Η αποδοχή και η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων προϋποθέτει την πλήρη εκ μέρους τους κατανόηση του εκάστοτε Οδηγού Προγράμματος.
 4. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα των μαθημάτων, καθώς και να αναβάλλει ή να ακυρώνει τη διάθεση Προγραμμάτων ενημερώνοντας τους/τις εγγεγραμμένους/ες.
 5. Τα Προγράμματα θα υλοποιηθούν εφόσον έχει διασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευόμενων.
 6. Εφόσον υφίστανται οικονομικής φύσης εκκρεμότητες, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει προσωρινά ή/και να απενεργοποιεί το λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δοθεί κατά την εγγραφή, την πρόσβαση των εκπαιδευόμενων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης καθώς και την συμμετοχή τους σε δια ζώσης προγράμματα.

Α) Δια ζώσης Προγράμματα

 1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι υποχρεωτική.
 2. Ο συμμετέχοντας για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά μέσα στη διάρκεια του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διαφορετικά παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εγγραφόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως.
 4. Η ώρα της διάλεξης ορίζεται σε 45 λεπτά, ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.
 5. Οι ώρες των διαλέξεων πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, καθώς οι παρουσίες λαμβάνονται στο πρώτο τέταρτο της ώρας. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, ο εκπαιδευόμενος οφείλει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο κατά την ώρα προσέλευσής του.
 6. Το παρουσιολόγιο υπογράφεται κατά την έναρξη και τη λήξη της εισήγησης. Αν ο εκπαιδευόμενος πρέπει να αποχωρήσει πριν τη λήξη της εισήγησης θα πρέπει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο την ώρα της αποχώρησής του.
 7. Σε περίπτωση που ο εγγραφόμενος δεν υπογράψει το παρουσιολόγιο κατά την είσοδό του στην εισήγηση, η υπογραφή του κατά τη λήξη της εισήγησης δεν ισχύει ως παρουσία.
 8. Οι απουσίες των καταρτιζομένων επιτρέπονται σε ποσοστό 10% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος ως δικαιολογημένες προσκομίζοντας σχετικό έγγραφο εντός μίας εβδομάδας από την απουσία, στην γραμματεία του προγράμματος και 10% χωρίς προσκόμιση εγγράφου στα πλαίσια των απουσιών που δικαιούται. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών (20%) δε δίνεται το δικαίωμα στην εξέταση/ αξιολόγηση.

Β) Εξ αποστάσεως προγράμματα

 1. Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εξετάσεις, εργασίες και στις λοιπές εκδηλώσεις σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος είναι υποχρεωτική.
 2. Ο καταρτιζόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε αξιολόγηση μία μόνο φορά μέσα στη διάρκεια του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται πιστοποιητικό, διαφορετικά παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 3. Η εκτιμώμενη διάρκεια των εξ αποστάσεως προγραμμάτων (Σύγχρονη – Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση) προκύπτει από την αναγωγή του απαιτούμενου χρόνου για τη συνολική ενασχόληση του εκπαιδευομένου στο πρόγραμμα (π.χ. παρακολούθηση διαλέξεων, μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα στο διαδίκτυο, αυτοαξιολόγηση, συμμετοχή σε τεστ αξιολόγησης, εκπόνηση εργασίας κλπ.), σε ώρες δια ζώσης διδασκαλίας, σύμφωνα με το σχεδιασμό του υλικού και των δραστηριοτήτων κάθε προγράμματος.
 4. Το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου ισχύει, μπορεί να υποστεί αλλαγές για τις οποίες ο εγγραφόμενος θα ενημερώνεται εγκαίρως.
 5. Η ώρα της διάλεξης, όπου ισχύει, ορίζεται σε 45 λεπτά, ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά της ώρας.
 6. Οι ώρες των διαλέξεων, όπου ισχύουν, πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια, εφόσον ο εγγραφόμενος θέλει να έχει επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τον εισηγητή.
 7. Μη επιτυχής παρακολούθηση προγράμματος ή μη πληρωμή δεν συνεπάγεται ακύρωση.

Για την ακύρωση της αίτησης απαιτείται συμπλήρωση σχετικού εγγράφου που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και αποστολή του στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ..

Ακύρωση του προγράμματος από τον εγγραφόμενο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και συνεπάγεται τα ακόλουθα:

Α) 1 – 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται είτε επιστροφή του ποσού που κατέβαλε μειωμένο κατά 30%, είτε μεταφορά του ποσού σε άλλο πρόγραμμα επιλογής του, εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (μεταφορά μπορεί να γίνει μόνο μία φορά και μόνο σε ένα πρόγραμμα) μειωμένο κατά το 30%.

Β) μετά την έναρξη του προγράμματος, συνεπάγεται παρακράτηση της προκαταβολής που έχει οριστεί για το πρόγραμμα ή σε περίπτωση που το πρόγραμμα ορίζει εφάπαξ καταβολή του ποσού, αυτό να επιστρέφεται μειωμένο κατά 50%. Δίνεται ακόμη η δυνατότητα ο συμμετέχων να προχωρά σε υπόδειξη αντικαταστάτη του (ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την ημερομηνία ακύρωσης του πρώτου συμμετέχοντος και μετά). Στην περίπτωση αυτή, ο αντικαταστάτης χρεώνεται ως απουσίες, όλες τις εισηγήσεις μέχρι αυτή την ημερομηνία σε περίπτωση που το πρόγραμμα είναι δια ζώσης.

Α) Στην περίπτωση που ένα τμήμα έχει συμπληρώσει τον αριθμό συμμετεχόντων του, οι ενδιαφερόμενοι θα περιλαμβάνονται σε λίστα αναμονής κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τη χρονική σειρά που λαμβάνονται οι αιτήσεις τους.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται αμέσως μόλις προκύψει ελεύθερη θέση.

Γ) Εάν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων σε αναμονή, το πρόγραμμα θα προσφερθεί επαναληπτικά εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Α) Στη περίπτωση που ο συμμετέχοντας σε πρόγραμμα δεν επιτύχει στην τελική αξιολόγηση, του δίνεται η δυνατότητα επαναξιολόγησης σε διάστημα ενός μήνα έπειτα από αίτηση του στο Γραφείο Οργανωτικής και Διοικητικής Μέριμνας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, έγκριση του Επιστημονικά Υπεύθυνου (εφεξής Ε.Υ.) και καταβολή παραβόλου 50€.

Β) Εφόσον το πρόγραμμα πραγματοποιηθεί και σε επόμενο κύκλο και δεν μεταβληθεί περισσότερο από το 20% του ακαδημαϊκού περιεχομένου του, δίνεται η δυνατότητα επαναξιολόγησης έπειτα από αίτηση του στο Γραφείο Οργανωτικής και Διοικητικής Μέριμνας του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, έγκριση του Ε.Υ. και καταβολή παραβόλου 50€.

Γ) Κάθε συμμετέχοντας σε πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει τη δυνατότητα να επαναξιολογηθεί έως δύο φορές και σε διάστημα το πολύ ενός έτους.