Ανάπτυξη απτικού και απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με τύφλωση

Ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα υψηλής εξειδίκευσης που υλοποιείται για πρώτη φορά

Οδηγός Προγράμματος

'ΕΝΑΡΞΗ:
10 Φεβρουάριος 2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
120 ώρες
ID:
81276
ΤΙΜΗ
280.00

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Κατηγορίες

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό και κατασκευή απτικού και απτικο-ακουστικού υλικού μαθητές με τύφλωση. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καινοτόμο πρόγραμμα υψηλής εξειδίκευσης που υλοποιείται για πρώτη φορά. Στα μαθήματα, που είναι εργαστηριακά, γίνεται χρήση εξοπλισμού υψηλής εξειδίκευσης που σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστος στην εκπαιδευτική κοινότητα

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:
1. «Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού σε απτική και απτκο-ακουστική μορφή για άτομα με τύφλωση» (4
ώρες δια ζώσης + ασύγχρονη)
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο αντικείμενο του σχεδιασμού
απτικού και απτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με τύφλωση.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα
μπορούν να):
a) Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της απτικής ανάγνωσης
b) Βασικές αρχές της κατασκευής απτικού υλικού
c) Βασικές αρχές και τα πλεονεκτήματα της κατασκευής απτικο-ακουστικού υλικού.
2. «Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού σε απτική μορφή για άτομα με τύφλωση» (8 ώρες δια ζώσης +
ασύγχρονη)
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εκμάθηση στην πράξη της κατασκευής απτικού εκπαιδευτικού υλικού για
άτομα με τύφλωση.
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας «με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα
μπορούν να):
a) Κατασκευάζουν απτικές εικόνες
b) Κατασκευάζουν διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις σε απτική μορφή
c) Τροποποιούν εκπαιδευτικό υλικό από την οπτική μορφή του σε απτική.
3. «Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού σε απτκο-ακουστική μορφή για άτομα με τύφλωση» (8 ώρες δια
ζώσης + ασύγχρονη)
Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Σκοπός Διδακτικής Ενότητας: Η εκμάθηση στην πράξη της κατασκευής απτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού για άτομα με τύφλωση
Στόχοι Διδακτικής Ενότητας: Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να (ή θα
μπορούν να):
a) Κατασκευάζουν εικόνες σε απτικο-ακουστική μορφή
b) Κατασκευάζουν διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις σε απτικο-ακουστική μορφή
c) Τροποποιούν εκπαιδευτικό υλικό από την οπτική μορφή του σε σε απτικο-ακουστική

1) Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
2) Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των
300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1) Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2) Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας στο παρελθόν.
3) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
4) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
5) Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες

TOP
elGreek
Betboo giriş