Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Διευθυντή Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Διευθυντή Επιμόρφωσης ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 114, 116 και 117 του Ν. 4957/2022
«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την
κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που
πληρούν τα εκ του ως άνω νόμου προβλεπόμενα προσόντα και
ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή
Επιμόρφωσης του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου να αποστέλλουν αίτημα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόμενο με βιογραφικό σημείωμα έως τη
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
kedivim@uom.edu.gr.